Diákjóléti Bizottság Gyakori Kérdések

 • Mi a DJB?

  A Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) a Hallgatói Önkormányzat azon kari szervezete, amely elbírálja az ösztöndíjakhoz benyújtott pályázatokat az azokhoz mellékelt igazolások alapján és előterjeszti azokat döntésre a HTJB-hez. A DJB 5 hallgatói tagból áll.

 • Milyen ösztöndíjra jogosultak az önköltséges/költségtérítéses hallgatók?

  Az önköltséges/költségtérítéses hallgatók Biztos Jövő ösztöndíjban, Közéleti ösztöndíjban, Tudományos ösztöndíjban, Köztársasági ösztöndíjban és Sport ösztöndíjban részesülhetnek.

 • Milyen ösztöndíjra jogosultak az államilag támogatott/ állami ösztöndíjas hallgatók?

  Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók Alaptámogatásban, Rendszeres szociális támogatásban, Rendkívüli szociális támogatásban, Tanulmányi ösztöndíjban, Tudományos ösztöndíjban, Közéleti ösztöndíjban és Köztársasági ösztöndíjban részesülhetnek.

 • Hol tudok érdeklődni az ösztöndíjak után?

  Az ösztöndíjak után a 108/a HÖK irodában egy DJB tagnál, a kvik.djb@gmail.com címen vagy telefonon a 06-1/374-6245, 06-1/374-6246, 06-1/374-6221 lehet érdeklődni.

 • Kik pályázhatnak Rendszeres szociális támogatásra?

  A Rendszeres szociális támogatásban a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

  a) államilag támogatott képzési formában vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy

  b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

 • Milyen dokumentumokat kell csatolnom a Rendszeres szociális támogatáshoz?

  A Rendszeres szociális támogatáshoz a kötelezően csatolandó dokumentumok a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzatának (továbbiakban: HTJSZ) 7/d mellékletében találhatók. (110. oldal)

 • Hogy tudok pályázni a Rendszeres szociális támogatásra?

  A Rendszeres szociális támogatásra a MODULO rendszeren keresztül lehet pályázni. Rendszerint az aktuális félév elején kell a pályázatot benyújtani, de a pontos határidőről a DJB ad tájékoztatást.

 • Hányszor és hogyan nyerhető el a Rendszeres szociális támogatás?

  A Rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.

 • Kik részesülhetnek Tanulmányi ösztöndíjban?

  Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

  Túlcsúszó hallgatók nem részesülhetnek az ösztöndíjban.

  A Főiskolára első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

  Azok a hallgatók, akik a regisztrációs hét első napját követő 10. munkanapig nem iratkoztak be, szintén nem jogosultak Tanulmányi ösztöndíjra.

 • Hogy tudok pályázni a Tanulmányi ösztöndíjra?

  A Tanulmányi ösztöndíjra nem kell pályázni. Azon hallgatók, akik a karon, az azonos szakon és szakirányon, specializáción, az adott szemeszterben elérik az évfolyam és azon belül minimum a 2,00 átlagot, automatikusan részesülnek az ösztöndíjban.

 • Mi alapján számolják a Tanulmányi ösztöndíjat?

  A Tanulmányi ösztöndíj során a korrigált kreditindexet vesszük alapul.

  Kreditindex= Σ(osztályzat*kreditpont)/30

  Korrigált kreditindex= kreditindex*(teljesített kredit/felvett kredit)

 • Kik pályázhatnak Rendkívüli szociális támogatásra?

  A Rendkívüli szociális támogatásban a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

  a) államilag támogatott képzési formában vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy

  b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

  A rendkívüli szociális támogatásra rendkívüli esetekben pályázhat a hallgató; ha szociális helyzete váratlanul megromlik.

 • Hányszor lehet megpályázni a Rendkívüli szociális támogatást?

  A Rendkívüli szociális támogatás egy indokkal csak egyszer vehető igénybe, félévente egyszer.

 • Hogy tudok pályázni a Rendkívüli szociális támogatásra?

  A Rendkívüli szociális pályázati lapot a DJB elnöktől kell a kvik.djb@gmail.com e-mail címen kérvényezni, majd kitöltve a csatolandó dokumentumokkal az elnöknek személyesen leadni.

 • Kik pályázhatnak a Biztos Jövő ösztöndíjra?

  Pályázatot csak az alapképzésen önköltséges aktív státuszú hallgató nyújthat be, aki nappali munkarendben a gazdaság-, vagy a társadalomtudományi, továbbá bölcsészképzési területen 2012 szeptemberében vagy azt követetően kezdte meg tanulmányait.

  A tanulmányi követelményeket a mintatanterv szerint teljesíti, azaz az adott szakon előírt mintatanterv szerinti valamennyi felvett tantárgyát első tantárgyfelvétellel sikeresen abszolválta.

  Túlfutó, azaz tanulmányait nem a mintatanterv szerint teljesítő, továbbá újra felvett hallgató nem nyújthat be pályázatot, kivéve, ha a hallgató másik szakra nyert felvételt és nem kérte a BGF-en korábban szerzett kreditjei beszámítását.

 • Hogyan tudok pályázni a Biztos Jövő ösztöndíjra?

  A Biztos Jövő ösztöndíjra a MODULO rendszeren keresztül lehet pályázni, mindig az aktuális félév végén. A pályázási időszakról a www.bgf.hu honlapon lehet értesülni.

 • Hányszor nyerhető el a Biztos Jövő ösztöndíj?

  A hallgató tanulmányai során többször is pályázhat Biztos jövő ösztöndíjra, de egy félévben csak egyszer.

 • Kik pályázhatnak Alaptámogatásra?

  Az első alkalommal államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű felsőfokú szakképzésben és alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy jogosult a támogatásra, aki a Rendszeres Szociális támogatást is sikeresen elnyerte és azon belül a 10% (hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, félárva) vagy 20 %-os (fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva) kategóriákba sorolható.

 • Hogy tudok pályázni az Alaptámogatásra?

  Az alaptámogatás kérelem alapján kerül kifizetésre. A kérelmet és a jogosultságot igazoló dokumentumokat a hallgató a karon előírt határidőig nyújthatja be a DJB-hez. E határidő nem lehet későbbi, mint a beiratkozás hónapjának a vége.

 • Hányszor nyerhető el az Alaptámogatás?

  Az Alaptámogatás csak egyszer nyerhető el a tanulmányok során.

 • Kik pályázhatnak Tudományos ösztöndíjra?

  Tudományos ösztöndíjban részesülhet a felsőoktatási intézmény minden hallgatója a képzési és finanszírozási formától, illetve munkarendtől függetlenül.

  A tudományos ösztöndíj a tanulmányi követelményeken túlmutató tudományos, főként tudományos diákköri (intézményi és országos), szakkollégiumi, publikációs és kutatási teljesítményre adható.

 • Hogy tudok pályázni a Tudományos ösztöndíjra?

  A Tudományos pályázati lap kitöltésével és a dokumentumok csatolásával adható le a DJB elnöknek.

 • Hányszor nyerhető el a Tudományos ösztöndíj?

  A Tudományos ösztöndíj meghatározott időre, de legfeljebb 5 hónapra adható egy összegben vagy havi rendszerességgel folyósított juttatás.

 • Kik pályázhatnak Köztársasági ösztöndíjra?

  Köztársasági ösztöndíjban az alap- vagy mesterképzésen részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik

  a) az adott vagy a korábbi tanulmányaik során legalább két félévre aktív hallgatóként regisztrálták magukat, és legalább a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítette, továbbá

  b) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben 4,00-nél jobb tanulmányi eredményt értek el és a hivatkozott két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek (pl.: TDK, szakkollégium, publikáció, stb.).

 • Hogy tudok pályázni a Köztársasági ösztöndíjra?

  A Köztársasági ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat minden tanév végén, papír alapon kell leadni a TOH-ra.

 • Hányszor nyerhető el a Köztársasági ösztöndíj?

  A köztársasági ösztöndíjat legfeljebb egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni.

Tételek: 1 - 26 ból 26

Elérhetőség

BGE KVIK HÖK
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
I. em. 108/A HÖK Iroda

+36 1 374 6221
+36 1 374 6245
+36 1 374 6246

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode