Tanulmányis GYIK

 • Mikor van nyitva az Egyetem?

  Évközben: 7:00 - 22:00 (Hétfő - Szombat)
  Nyári időszakban: 7:00 - 20:00 (Hétköznapokon)
 • Hogyan és hol érhetem utol a tanárokat?

  A 'Tanárok elérhetőségei' dokumentumban megtaláljátok tanszékekre lebontva az összes oktató e-mail címét, szobaszámát.

   

 • Hol található a kari HÖK iroda?

  1054. Budapest, Alkotmány utca 9-11. I. emelet 108/a
 • Hol található a KVIK kollégiuma?

  1113. Budapest, Laufenauer utca 1-7.
 • Hány kreditet lehet minimum illetve maximum felvenni egy félév során?

  Minimum egy tárgyat fel kell venni, hogy a félév aktívnak számítson, maximum pedig 44 kreditet lehet. 
 • Hány tárgyat kell teljesíteni a tanulmányok során a következőkből?

  Szabadon választható tárgyak: 2 db
  Kötelezően választható tárgyak: 1 db alapozó modul, majd szakosodás után a mintatantervben szereplők szerint
  Kötelező tárgyak: teljesítésük kötelező
  Készségfejlesztő modul: 2 db
  Kritériumi feltétel: teljesítése kötelező
 • Hány órával lehet a vizsga előtt leadni a vizsgát?

  A vizsgajelentkezés a vizsga előtt 24 órával módosítható/visszavonható
 • Mi történik, ha nem jelenünk meg egy vizsgán?

  Amennyiben távollétünket nem tudjuk igazolni, 3500 forintot kell fizetnünk, és elvesztünk egy vizsgalehetőséget. Abban az esetben viszont, ha kiállított orvosi igazolásunk indokolja a nem megjelenést, akkor semmi következmény nem lesz.
 • Hány vizsgalehetőség ingyenes, és mennyi után kell fizetni?

  Minden esetben az első 2 vizsgalehetőség ingyenes, a 3. és minden további pedig fizetős. Kollokviumos tárgyaknál értelemszerűen az első 2 vizsga, függetlenül a tárgyfelvételtől, a továbbiak pedig térítés ellenében vehetők igénybe. Gyakorlati jegy esetében pedig első ’vizsgának’ a gyakorlati jegy megszerzése minősül, azaz a második vizsgáért (ami már ugye a harmadik próbálkozás) fizetni kell úgyszintén. 
 • Mi van akkor, ha az adott tárgyfelvételnél nem használom fel az összes vizsgalehetőségemet?

  Másik félévbe nem lehet átvinni vizsgalehetőséget. A következőleg felvett kurzus vizsgalehetőségei lépnek érvénybe.
 • Mennyi idő alatt kell kijavítania az oktatónak a vizsgadolgozatokat?

  3 munkanap áll rendelkezésére.
 • Mi történik akkor, ha már az összes vizsgalehetőségem elfogyott, de még nem tudtam teljesíteni az adott tárgyat?

  Minden hallgatónak a képzési ideje során lehetősége van egyszer felhasználni a dékáni Méltányossági kérelmet, amit ebben az esetben egy újabb, utolsó vizsgalehetőségre adhat lehetőséget.
 • Vizsgalehetőségek és tantárgy-újrafelvétel

  Kollokviummal záródó tantárgy esetén a 2012. szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesítettek esetén az első tantárgyfelvételhez – normál kurzus – összesen három, a második és harmadik tantárgyfelvételhez összesen négy vizsgalehetőség biztosított: speciális kurzusban három, vizsgakurzusban egy vizsgalehetőség, a negyedik és ötödik tantárgyfelvételhez egy-egy vizsgalehetőség biztosított. 
  Gyakorlati jeggyel záródó tantárgynál: az első tantárgyfelvételkor a vizsgaidőszakban két lehetőség van az elégtelen javítására, további két tantárgy felvételhez négy vizsgalehetőség biztosított: speciális kurzusban három (elégtelen gyakorlati jegy és annak kétszeri javítása), vizsgakurzusban egy vizsgalehetőség, a negyedik és ötödik tantárgyfelvételhez egy-egy vizsgalehetőség vehető igénybe.
  Kollokviummal záródó tantárgy esetén a 2012. szeptember 1.-jén vagy azt követően hallgatói jogviszonyt létesítettek esetén az első tantárgyfelvételhez – normál kurzus – összesen három, a további tantárgyfelvételek esetén speciális kurzuson legfeljebb kettő, vizsgakurzuson legfeljebb egy vizsgalehetőség biztosított.
  Gyakorlati jeggyel záródó tantárgynál:  az első tantárgyfelvételkor a vizsgaidőszakban két lehetőség van az elégtelen javítására, további tantárgyfelvételeknél speciális kurzusban kettő (elégtelen gyakorlati jegy és annak egyszeri javítása), vizsgakurzusban egy vizsgalehetőség.

  A hallgatói tájékoztató tartalmazza azokat a tantárgyakat, amelyek esetén a gyakorlati jegy pótlása, javítása nem lehetséges kontaktóra nélkül.
 • Mit jelent a speciális- illetve a vizsgakurzus?

  Abban az esetben, ha egy tárgyat nem sikerül első tárgyfelvétellel teljesíteni a hallgatók vagy speciális kurzusként, vagy vizsgakurzusként vehetik fel újra a tárgyat. A vizsgakurzus felvételének feltétele, hogy az adott tantárgyból a hallgató már félévet elismerő aláírást szerzett. Speciális kurzus felvétele során a hallgatónak ismét kötelessége az aláírás megszerzése ahhoz, hogy a speciális kurzusban vizsgát tehessen. A speciális kurzus vizsgái csak a vizsgaidőszakban, a vizsgakurzus vizsgája a regisztrációs héten és a második beszámolási héten van.
 • Mit jelent a passziváltatás, mikor és hogy lehet?

  A passzív félévben a hallgató jogviszonya szünetel, ilyenkor nem lehet egy tárgyat sem teljesíteni, se önköltséget fizetni önköltséges hallgatók esetén.
  A félév passzíváltatásának módja a félév elején a Neptun rendszer passzív félévre állítása. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, de többször is lehet passziváltatni. 
 • Mik a szakosodáshoz szükséges tárgyak, és hány kreditet kell hozzá teljesíteni?

  Turizmus-vendéglátás alapszakon a szakosodáshoz szükséges tárgyak:

  - Bevezetés a turizmusba
  - Gasztronómiai alapismeretek
  - Értékesítési alapismeretek
  - Művelődéstörténet
  - Szállodai alapismeretek
  - Idegenforgalmi földrajz 1.
  +  50 kredit teljesítése kell.
  Kereskedelem és marketing alapszakon a szakosodáshoz szükséges tárgyak:
  Kereskedelem szakirányra:
  - Bevezetés a ker. és a szolg. váll. gazdaságtanába
  - Marketing alapjai
  - Termék és árpolitika
  Kereskedelmi logisztika szakirányra:
  - Bevezetés a ker. és a szolg. váll. gazdaságtanába
  - Logisztika
  - Termék és árpolitika
  Kereskedelmi kommunikáció szakirányra:
  - Marketing alapjai
  - Marketingkommunikáció 1.
  - Piackutatás 1.

  +  100 kredit teljesítése kell. 
 • Mi történik akkor, ha nem tudok szakosodni?

  Ha valaki nem tud szakosodni, akkor a következő két félév közül az egyikben teljesítenie kell a nem teljesített tárgyakat, illetve a már teljesített és a szakosodáshoz nem kötődő tárgyakat is teljesítheti. A másik félévet pedig érdemes passziváltatni.
 • Átsorolási kérelem önköltségesről államira. Hogyan, mikor, mi számít?

  A be nem töltött államilag támogatott helyekre az átvételt a karok által évenként meghirdetett pályázati felhívásban foglaltak szerint az kérhet, aki költségtérítéses képzésre nyert felvételt és rendelkezik legalább két aktív félévvel. Nem pályázhat, aki az adott tanévben államilag támogatott képzésből került át költségtérítéses képzésre.
  A 2012 szeptemberében az első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében – majd ezt követően felmenő rendszerben a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót –, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, önköltséges képzési formára kell átsorolni, tanulmányait a következő félévben csak önköltséges képzésben folytathatja. Az átsorolás kreditalapú feltételét a HTJSZ tartalmazza.
 • Hogyan lehet átmenni másik képzési formára?

  Ki kell tölteni a Modulo rendszerében egy kérelmet, ami a Hallgatói űrlapok fül alatt található meg (Kar/Szak/Munkarend váltás képzési területen belül (díjköt.) – 2.), majd azt beküldeni.
 • Indexek számolása

  Kreditindex =

  Korrigált kreditindex =

   

  Ösztöndíjindex =  
 • Mely tantárgyak számítanak bele a diplomajegybe?

  Alapképzési szakok

  Andragógia szak

  Művelődésszervező specializáció
  - Andragógiai alapismeretek
  - Komparatív andragógia
  - Minőségirányítás a felnőttoktatásban
  - Nemzeti, kulturális és természeti értékeink
  - Rendezvény- és programszervezés
  Turisztikai andragógia specializáció
  - Andragógiai alapismeretek
  - Komparatív andragógia
  - Minőségirányítás a felnőttoktatásban
  - Szociálandragógia
  - Környezetpszichológia
  Kereskedelem és marketing szak
  Kereskedelmi specializáció
  - Mikroökonómia / Közgazdaságtan 1.
  - Statisztika (két félév átlaga)
  - Piackutatás
  - Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
  - Kereskedelemszervezés és technológia
  Értékesítési/Kereskedelmi logisztika specializáció
  - Mikroökonómia / Közgazdaságtan 1.
  - Statisztika (két félév átlaga)
  - Piackutatás
  - Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
  - Kereskedelemszervezés és technológia
  Kereskedelmi kommunikáció specializáció
  - Mikroökonómia / Közgazdaságtan 1.
  - Statisztika (két félév átlaga)
  - Piackutatás
  - Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
  - Kommunikációs eszközök és Kommunikációtervezés (két félév átlaga)
   
  Turizmus-vendéglátás szak
  Idegenforgalom és szálloda specializáció
  - Mikroökonómia / Közgazdaságtan 1.
  - Statisztika (két félév átlaga)
  - Bevezetés a turizmusba
  - Szállodai gazdálkodás és vezetés (két félév átlaga)
  - Utazási irodai gazdálkodás és vezetés (két félév átlaga)
  Vendéglátás és szálloda specializáció
  - Mikroökonómia / Közgazdaságtan 1.
  - Statisztika (két félév átlaga)
  - Bevezetés a turizmusba
  - Szállodai gazdálkodás és vezetés (két félév átlaga)
  - Vendéglátás szervezése és gazdálkodása (négy félév átlaga)
   


  Mesterképzési szakok

  Közgazdásztanár szak
  Turizmus-vendéglátás szakirány
  - Régiók és kultúrák
  - Turizmuspolitika
  - Nemzetközi és hazai gasztronómiai kultúra
  - A személyiség megismerése és fejlesztése
  - Pedagógiai portfólió
  Kereskedelem és marketing szakirány
  - Marketingtervezés
  - Ellátási láncmenedzsment, logisztika
  - Integrált marketingkommunikáció
  - A személyiség megismerése és fejlesztése
  - Pedagógiai portfólió
  Turizmus-menedzsment szak
  Egészségturizmus és területfejlesztés specializáció
  - Vezetői számvitel
  - Nemzetközi szállodai menedzsment
  - Gyógyfürdő és szállodai menedzsment
  - Egészségturizmus marketing
  F&B menedzsment specializáció
  - Vezetői számvitel
  - Nemzetközi szállodai menedzsment
  - F&B menedzsment és vállalkozásfejlesztés (két félév átlaga)
  - Gazdasági elemzés a vendéglátásban
  - Élelmezéstudományi ismeretek (két félév átlaga)
 • Mennyi a maximális képzési idő? (szakonként)

  Állami képzési forma esetén:
  FSZ/FOSZK: 4+2 félév
  Alapképzés: képzési idő + 2 félév
  Mesterképzés: legfeljebb 4+2 félév
  Maximum 12 félév az állami támogatás
  Önköltséges képzési forma:
  FSZ/FOSZK: 8 félév
  Alapképzés: 14 félév, kivéve az Andragógia szak, ahol 12 félév
  Távoktatás: legfeljebb 16 félév
  Mesterképzés: 8 félév, kivétel Tanár-Közgazdász tanári szakképzettségen, ahol 6 félév.

Elérhetőség

BGE KVIK HÖK
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
I. em. 108/A HÖK Iroda

+36 1 374 6221
+36 1 374 6245
+36 1 374 6246

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode