Kereskedelem és Marketing

Képzés célja

A képzés célja, olyan korszerű gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi, logisztikai, illetve marketing tevékenységének a tervezésére, szervezésére és irányítására. Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik ismerik a vállalati minőségmenedzsment szervezésének és felügyeletének a menetét és gyakorlatát, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés folytatásához a második (mester) ciklusban.

Szükséges végzettség Érettségi
Képzési szint Alapképzés
Képzési hely(ek) KKK, KVIK
Nyelv Magyar/Német/Angol
Munkarend (tagozat) Nappali/Levelező
Költségviselés formája Önköltséges

 

Képzés fő jellemzői

A 6+1 féléves képzés során a nappali tagozatos hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A képzés alapvetően gyakorlatorientált, azonban ehhez igen alapos és korszerű elméleti képzés kapcsolódik. Az oktatás gyakorlatilag négy nagy egységre bontható. Tanulmányaik első időszakában a hallgatók elméleti-gazdasági és módszertani alapozó ismereteket sajátíthatnak el, mint például a közgazdaságtan, a gazdasági matematika, a számítástechnika, a pénzügy, a makro-és mikroökonómia. Ezekre alapozva sajátítják el az üzleti alapozó modul ismeretanyagát, melyek felölelik a jog, marketing, emberi erőforrás menedzsment, számvitel, vállalati gazdaságtan, vállalati pénzügyek alapjait. A harmadik modul tartalmazza a szakmai alapismereteket, bevezet a piackutatás, marketingkommunikáció, minőségmenedzsment, nemzetközi marketing, kereskedelmi vállalatok gazdaságtanának a rejtelmeibe. A szakirány választás a 4. félévet követően történik. A szakon hat szakirány közül választhatnak a hallgatók:

KKK-n válaszható szakirányok

A marketingkommunikáció szakirány oktatásának a célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a marketingkommunikáció eszközeivel egy vállalat marketing kommunikációs tevékenységét irányítani és képesek a marketingkommunikáció módszereinek a vállalati alkalmazására.

A marketingmenedzsment szakirány a termelő vagy szolgáltató vállalat marketing tevékenységének irányítására, a marketing eszközrendszerének és módszereinek a vállalati alkalmazására, a nemzetközi marketinggyakorlat ismeretére tesz képessé

.A minőségmenedzsment szakirányon a hallgatók részletes ismereteket szereznek a minőség-kontrolling szemléletmódjáról, a minőségi rendszerek menedzselésének a gyakorlatáról. Tájékozottak a szervezetek rendszerszemléletű minőségszabályozási feladatairól, az egyes ágazatok TQM alkalmazásának a specialitásairól.


KVIK-on válaszható szakirányok

A kereskedelem szakirány a szűkebben vett áruforgalommal kapcsolatos tudásanyagon túl, a globalizálódó és nemzetközi logisztikai, ellátási és értékesítési folyamatokat, ismereteket is magában foglalja.

A kereskedelmi logisztika szakirány képzési célja, hogy a hallgatók átfogó ismeretet kapjanak a logisztikai alrendszerekről, „átlássák" általában a vállalati, de emellett kiemelten a kereskedelmi vállalati, azaz kapun belüli, valamint kapun kívüli logisztikai folyamatok működését. A szakirány célja továbbá a logisztikai szemléletmód kialakítása, a termelőhelyektől a fogyasztási pontokig tartó anyag-, áru- és információáramlás szervezési lehetőségeinek elsajátítása.

Kereskedelmi kommunikáció szakirány képzési célja, hogy a szakirányt választó hallgatók a szakirány speciális ismereteinek a birtokában képesek legyenek az elsajátított módszerek gyakorlati alkalmazására, valamint egy vállalat marketing kommunikációs tevékenységének irányítására, továbbá váljanak alkalmassá a kommunikációs ügynökségekkel és a médiatulajdonosokkal való hatékony együttműködésre.


A magyar nyelvű oktatás mellett angol és német nyelvű képzés is választható, melyre külön kell jelentkezni a KVIK-ra.


A képzés folyamán az egyéni felkészülés súlyának növelésével, illetve a kiscsoportokban végzendő projekt jellegű feladatokkal a rendszerben való gondolkodás képességét is fejleszteni kívánjuk. A tanulmányi idő alatt széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek. A jelentkező több nyelvből választhat (angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia, a KKK-n kínai, japán koreai, arab).

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Közgazdász kereskedelem és marketing alapszakon (BA) a választott szakirányon

Képzési idő

6 + 1 félév

Követelemények a tanulmányok során

A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Felvételi követelmények

A kereskedelem és marketing alapszak nappali tagozat magyar nyelvű képzés meghirdetése a BGF KKK-on történik. A képzés helyszínei: BGF KVIK (1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.), BGF KKK (1165. Budapest Diósy Lajos u. 22-24. ). A képzésre felvételt nyert hallgatói létszámból 50% a KVIK-on, 50% pedig a KKK-on kezdi meg tanulmányait. A képzési hely kijelölésére vonatkozó végső döntés a felvételi pontszámok, valamint a felvett hallgató szakirány választási érdeklődése alapján történik. A hallgatók a 4. félévben szakirányt választhatnak. (Az intézmény fenntartja a jogot a képzőhely kijelölésére, valamint a szakirányok jelentkezések számának függvényében történő indítására.)

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2012. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, amelynek fő elemei:

  • érettségi bizonyítvány,
  • gazdasági ismeretek vagy
  • matematika vagy
  • történelem vagy
  • egy idegen nyelv (angol nyelv vagy francia nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv) vagy
  • egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek).

 

Önköltség, egyéb díjak

Az önköltséges helyek számát, valamint a önköltség összegét a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2012. című kiadványban adják közre. Az önköltség összege a 2012/2013-as tanévben 216 000 Ft/félév.

Munkavállalás, munkakörök

A végzett szakemberek a kereskedelmi vállalatoknál, marketing vagy marketingkommunikációs ügynökségeknél, illetve profitorientált vállalatok kereskedelmi és marketing részlegeinél közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el, non-profit szervezetek marketing tevékenységét irányíthatják.

Illetékes tanszék

Marketing Intézeti Tanszék (KKK)

Kereskedelmi Intézeti Tanszék (KVIK)

Elérhetőség

BGE KVIK HÖK
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
I. em. 108/A HÖK Iroda

+36 1 374 6221
+36 1 374 6245
+36 1 374 6246

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode